Детска градина №161 Ласка

За нас

Детското заведение разполага и с добре поддържана дворна площ. В дворовете на основната сграда и филиал 1, децата заедно с помощник възпитателите и учителите се грижат за биоградинка, интерактивна зелена класна стая, които по естествен начин благоприятстват за екологичното им възпитание, чрез преживяване и изграждане на умения и нагласи за здравословен начин на живот в хармония с Природата и околните.

Регистрирани сме официално в ББХ и отглеждаме кокошцици, петли и зайчета, като вече имаме първо поколение пиленца, излюпени от яйцата на кокошките. Заобиколени сме от много дървета, храсти и цветя, които напояваме с капкови системи, а в основната сграда разполагаме с собствен водоисточник.

С помощта на Родителското настоятелство обезопасихме пясъчниците с дървени навеси, имаме изградени детски площадки с катерушки и пързалки, реализирахме проект „Детски спорт” и 2 броя спортни игрища. Децата плуват в басейн /основната сграда/, а от филиала подсигуряваме организиран транспорт. Разполагаме със спортен и музикален салон, собствен автомобил с които превозваме храната на децата от филиалите.

Децата В ДГ № 161 „Ласка” се отглеждат и възпитават деца от 1 до 7год. възраст. Благодарение на учителите, музикалния педагог Минчо Стефанов и психолога Елица Нинова се осъществява културно-възпитателна и образователна работа, насочена към реализация на съвременна детска личност. През учебната 2020/2021 г. ще назначим ресурсен учител и логопед за да осигурим качествената работата с децата със СОП.

Децата са разпределени в 11 групи.

В основната сграда – ул. „Маестро Кънев” № 29 са позиционирани 7 градински и 1 яслена група – деца 2018-2019 г., 2 първи гр. – деца 2017 г., 2 втори гр. – деца 2016 г., 2 трети гр. – ПГ – 5 г. – деца 2015 г., 1 четвърта гр.  ПГ – 6 г. – деца 2014 г.

Във Филиал 1 – ул. „Евлия Челеби” – 2 градински групи, 1 втора гр. – деца 2016 г., 1 четвърта гр. – ПГ – 6 г. – деца 2014 г.
Във Филиал 2 – ул. „Маестро Кънев” № 2, /временно настанени в бл. 611/ –    1 яслена група – деца 2018/2019 г. 

Колективът на ДГ 161 „Ласка” работи по програмата на проф. Русинова и колектив. Всеки педагогически екип сам избира Програмна система и се организират закупуването на книжки за работа на децата. Нашите цели са да научим децата да мислят, откриват и решават проблеми, да бъдат творци с развито въображение.

За постигнатено на тези цели ние работим индивидуално с всяко дете, използваме партньорството на семейството и обществеността в дейността на детската градина. Концепцията ни е призванието да предоставим възможност на детето да се радва и да преживява всеки миг от детството си, да расте със самочувствието, че е ЗНАЧИМО, ОБИЧАНО, ЦЕНЕНО.

Амбицията ни е да бъдем най-добрите като екип от професионалисти, да превърнем ДГ „Ласка” в любимо място за децата. Нашата политика е лоялна, толерантна, добронамерена, насочена към търсене на нови идеи. Екипът ни е квалифициран, амбициозен, отговорен, информиран. Използва интерактивни технологии – софтуерните платформи „Енвижън” и „Джъмпидо”.

Имаме регистрирано Родителско сдружение – „Алианс” от 2008 г., и Обществен съвет от 2016 г. в които членуват родителите на децата , посещаващи детското заведение и с чиято помощ и сътрудничество се стремим да направим пребиваването на децата приятно и желано.

Материална база

Контакти

За контакти с Детската градина:

За връзка с директор Таня Милорова: